Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan Driessen Opleidingen er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

Beschikbaarheid en werking

Evenmin kan Driessen Opleidingen instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. Driessen Opleidingen sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Driessen Opleidingen . Driessen Opleidingen is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Driessen Opleidingen zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.